"Valter"

Idemo zajedno

Poziv i materijal za 9. redovnu sjednicu GVT

Spread the love

SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

T U Z L A

 

PREDMET: Poziv za sjednicu

                                                                                   

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 6/21.) i člana 60. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 9/17., 2/18., 8/19., 3/20., 7/20., 2/21., 3/21. i 6/21.) sazivam devetu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle.

 

Sjednica će se održati u ČETVRTAK  30. 09. 2021. godine sa početkom u 10,00 sati, u Sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

– Usvajanje Skraćene verzije Zapisnika sa osme redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 31.8.2021. godine

 1. 1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
 2. 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE:
 3. a) ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 1.1. DO 31.12.2021. GODINE
 4. b) ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA 2021. GODINU
 5. 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE „TOPOLICA“ U TUZLI
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I TRGOVA U GRADU TUZLA I NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

                5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVO GRADA TUZLE NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJU  SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRIBAVLJANJU  NEKRETNINE U VLASNIŠTVO GRADA TUZLE

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE:
 2. a) Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Logosoft d.o.o Sarajevo
 3. b) Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Udruženjem građana Moto klub „Tuzla“
 4. c) Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Udruženjem građana „Draft teatar“
 5. d) Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Udruženjem „Kreativna radionica“
 6. e) Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovne prostorije sa Udruženjem „Humanitarna organizacija Lotosice“
 7. f) Odlukeo dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom Federalnoj upravi policije
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA PRIVREMENO IMENOVANJE NA UPRAŽNJENA MJESTA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA IZ REDA DRŽAVNOG KAPITALA U JP RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR TUZLA – INKUBATOR „LIPNICA“ D.O.O. TUZLA

            8.RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA CRVENOG KRIŽA GRADA TUZLE NA ANIMIRANJU GRAĐANA I ORGANIZOVANJU AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI NA PODRUČJU GRADA TUZLE

             9.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2020. GODINU:

 1. a) JP BIT CENTAR D.O.O. TUZLA
 2. b) JKP SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE D.O.O. TUZLA
 3. c) JP RPC TUZLA – INKUBATOR “LIPNICA” D.O.O. TUZLA
 4. 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “DERVIŠ SUŠIĆ” TUZLA ZA 2018. GODINU, IZVJEŠTAJA O RADU JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “DERVIŠ SUŠIĆ” TUZLA ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJA O RADU JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “DERVIŠ SUŠIĆ” TUZLA ZA 2020. GODINU
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA ZA 2019. GODINU I IZVJEŠTAJA O RADU JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA ZA 2020. GODINU
 6. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
 7. TEKUĆA PITANJA

 

NAPOMENA: U skladu sa naredbama i preporukama nadležnih organa, podsjećamo vas da ste dužni poštovati propisane higijensko-epidemiološke mjere što, prije svega podrazumijeva:

– obaveznu dezinfekciju ruku pri ulasku u salu za sjednice Gradskog vijeća;

– održavanje propisane fizičke distance;

– nošenje zaštitne maske

 

 

                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆa

 

                                                                                               Nataša Perić, prof.