"Valter"

Idemo zajedno

Zvjezdan Karadžin: Zakon o zaštiti na radu što hitnije usvojiti i spriječiti dodatne povrede i oboljenja radnika

Spread the love

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 24. 9. 2019. god. usvojen je Prijedlog zakona o zaštiti na radu. Isti zakon čeka na usvajanje u  Domu Naroda Federacije BiH. O potrebi da se ubrza njegovo usvajanje i primjena oglasio se predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke Tuzlanskog kantona Zvjezdan Karadžin.

“Jedna od dobrih strana novog Zakona je što predviđa adekvatne novčane kazne u iznosu  od 5.000 do 15.000 KM za poslodavce koji ne poštuju odredbe zakona koje se tiču izvođenja radova prema tehničkoj dokumentaciji, ali i niz drugih novčanih kazni.

Cilj novog zakona je osiguranje uslova na radu koji, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna i oboljenja u vezi s radom.

Važeći Zakon o zaštiti na radu u FBiH je na snazi još od 1990. godine i prevaziđen je s obzirom na to da je tehnologija toliko napredovala da su odredbe zakona zastarjele. Treba znati da su zakoni o zaštiti na radu odavno usvojeni u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Rezultat neusvajanja novog zakona je i povećanje povreda na radu. U FBiH se broj smrtnih slučajeva povećava iz godine u godinu, što je poznato iako se ne vodi statistika o smrtnim slučajevima i povređivanju. Prema procjenama u FBiH oko 60 ljudi smrtno strada na godišnjem nivou. Veliki problem je i nedostatan broj inspektora koji bi vršili nadzor u ovoj oblasti.

Nužno je što hitnije usvojiti zakon i zbog njegovog usklađivanja sa Konvencijom i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje u kojoj se govori i o pravu radnika na sigurne i zdrave uslove rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Kašnjenje s usvajanjem ovog zakona u Domu Naroda FBiH takođe se odugovlači i donošenje potrebnih podzakonskih akata koji su potrebni za njegovo provođenje, što je ozbiljan problem jer se trenutno koriste neki  pravilnici iz 50-ih, 60-ih godina prošloga vijeka.

Zbog toga u Našoj stranci smatramo da se ovaj Zakon pod hitno treba staviti na dnevni red Doma Naroda Federacije BiH čime bi se smanjile daljnje nepotrebne štetne posljedice po zdravlje i sigurnost radnika.”