"Valter"

Idemo zajedno

IC “Lotos” Tuzla ostvaruje mnoge projekte za osobe sa invaliditetom

Spread the love

U prostorijama Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla 30. avgusta 2022. godine održan je sastanak Aktiva mladih Koalicije OOSI TK na kojem je prisustvovalo 29 učesnika. Na sastanku se razgovaralo se o realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu, kao i planovima za buduće djelovanje Aktiva, s ciljem poboljšanja položaja i rješavanja problema mladih osoba sa invaliditetom i

Na sastanku su se mladi međusobno upoznali i predstavili, te u lijepoj atmosferi aktivno učestvovali u diskusiji. Razgovarali su o potrebama, planovima i željama koje imaju u životu, kao i nedostatku prilika i o barijerama koje ih u životu sputavaju u ostvarivanju njihovih prava i ravnopravnom učešću u zajednici. Mladi su podstaknuti na rad i pokazali su spremnost da se aktivno uključe u aktivnosti s ciljem jačanja njihovih sposobnosti i potencijala, a prepoznali su i potrebu sticanja znanja iz oblasti zakonske regulative i prava osoba s invaliditetom.

Projekat „Ravnopravne mogućnosti za mlade osobe s invaliditetom“ je finansijski podržan od strane Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Projekat „Ravnopravne mogućnosti za mlade osobe s invaliditetom“ je finansijski podržan od strane Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

U Klubu “Autor“ Tuzla 30. avgusta 2022. godine održan je Peer Support sastanak za mlade osobe s invaliditetom kojem je prisustvovalo 13 učesnika.

Tema sastanka je bila: „Zagovaranje za pristupačnost“. Mlade osobe s invaliditetom su iznijeli inicijative poput potrebe za osiguravanjem rampi za korisnike kolica u ustanovama u lokalnim zajednicama učesnika itd.

Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu doc.dr.sci. Senada Mehmedinović jednoglasno usvojilo prijedlog da se u budžetu Grada Tuzla za 2022. godinu planiraju sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera. Prijedlog je dobio podršku na rebalansu budžeta, nakon čega su se izdvojila određena sredstva za ovu namjenu. U skladu sa planiranim sredstvima, Služba civilne zaštite je 04.04.2022. godine raspisala Javni poziv za subvencioniranje zajedničkih dijelova zgrada između ostalog za rampe (kosine) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.

Stim u vezi kontakirali smo doc.dr. Senada Mehmedinovića koji nam je potvrdio navedeno, te izjavio: “Da, istina je da je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo prijedlog kojim sam tražio da se rebalansom budžeta izdvoje određena sredstva za uklanjanje arhitektonskoh barijera. Sada u budžetu Grada Tuzle, što prije nije bio slučaj, imamo stavku koja se odnosi i na uklanjanje arhitektonskih barijera, te očekujem da će ona biti trajnog karaktera. Nakon što je usvojen rebalans budžeta, Služba je raspisala Javni poziv na koji su se mogli javiti etažni vlasnici kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle. Moj najveći strah je bio da li će se prijaviti etažni vlasnici kako bi uklonili arhitektonske barijere, a rezultati javnog poziva su pokazali da je bilo aplikacija, što mi je izuzetno drago. Obzirom da je ovo prvi put, koliko je meni poznato, da su dodjeljena sredstva za ovu namjenu, vjerujem da će na sljedećem pozivu biti puno više aplikanata. Dozvolite da se ovom prilikom zahvalim svim vijećnicima koji daju podršku ovakvim i sličnim inicijativama i projektima. Također, iskoristio bi priliku da kažem i da je Vijeće usvojilo inicijativu kojom sam tražio da se uspostavi šalter  i taktilna linija vođenja za osobe sa invaliditetom u Centru za pružanje usluga građanima grada Tuzla. Očekujem da će u toku godine inicijativa biti realizovana. Ono što još uvijek nije prepoznato, a podnosio sam inicijative, i neću odustati, a to je da se pri Gradskoj upravi formira Ured za pitanja osoba s invaliditetom”.

Također, u restoranu „Citta Del Sale“ Tuzla održan je Peer Support i za roditelje i članove porodica mladih osoba s invaliditetom kojem je prisustvovalo 24 roditelja.

Roditelji mladih osoba s invaliditetom koji su već duže vrijeme uključeni u program I.C. „Lotos“ su ohrabrili nove roditelje koji su se tek uključili da preduzmu korake kako bi svojoj djeci, mladim osobama s invaliditetom, omogućili samostalan život. Roditelji su razmjenjivali iskustva i izazove s kojima se suočavaju u životu sa mladim osobama s invaliditetom, dijeleći pozitivne načine pružanja podrške kako bi samostalnost i dostojanstven život mladih u što većoj mjeri bio ostvaren.