"Valter"

Idemo zajedno

JAVNI POZIV za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle

Spread the love

I
Predmet Javnog poziva je dodjela Nagrade Grada Tuzle (u daljem tekstu Nagrada) učenicima, studentima
i sportistima sa područja grada Tuzle, koji su ostvarili natprosječan uspjeh u prethodnoj
školskoj/kalendarskoj godini.
II
Pravo na Nagradu imaju aplikanti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
a) Opći kriteriji:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju stalno mjesto prebivališta na području grada Tuzle.
b) Posebni kriteriji:
Podnosioci prijava
na javni poziv
Kriteriji za dodjelu
Nagrade Grada Tuzle
za ostvaren natprosječan uspjeh
učenici – da je prethodne školske godine bio redovan učenik srednje
škole i da je proglašen učenikom generacije
studenti
– da je u prethodnoj školskoj godini bio redovan student I ciklusa
(dodiplomskog) studija, da je položio sve ispite sa najnižom
prosječnom ocjenom 9,5, kao i da je izmirio sve obaveze
predviđene planom i programom te studijske godine
učenici i studenti
– da su prethodne školske godine bili redovni učenici odnosno
studenti i da su osvojili jedno od prva tri mjesta na
međunarodnim takmičenjima u oblasti nauke, kulture i drugih
društvenih oblasti u pojedinačnoj konkurenciji
sportisti
– sportisti koji su Odlukom Sportskog saveza Grada Tuzle
proglašeni za najuspješnije sportiste u prethodnoj kalendarskoj
godini
Učenici, studenti i sportisti mogu ostvariti Nagradu samo po jednom od navedenih posebnih kriterija.
III
S OL I S A L I N E S MEMLEHAI-ZIR TUZ
9 5 0 T UZLA
Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za kulturu, sport, mlade
i socijalnu zaštitu Grada Tuzle. Prijavni obrazac može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici
(grad.tuzla.ba) ili u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala).
IV
Uz popunjenu prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh,
aplikanti su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. fotokopiju uvjerenja o državljanstvu,
2. fotokopiju PBA 3 obrasca (dokaz o prebivalištu na području grada Tuzla),
3. fotokopiju tekućeg računa.
Pored navedene dokumentacije aplikanti su dužni dostaviti jedan od sljedećih dokumenata kojima se
dokazuje natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini učenika, studenata i sportista:
1. Učenici – odluku nadležnog organa srednje škole o proglašenju učenika generacije za
prethodnu školsku godinu,
2. Studenti – dokaz visokoškolske ustanove da je aplikant u prethodnoj školskoj
godini bio redovan student I ciklusa (dodiplomskog) studija, da je položio sve
ispite sa najnižom prosječnom ocjenom 9,5 kao i da je izmirio sve obaveze
predviđene planom i programom te studijske godine,
3. Učenici i studenti – potvrda (uvjerenje) nadležne obrazovne ustanove da je učenik/student bio
redovan učenik/student prethodne školske godine kao i dokaz o
osvojenom jednom od prva tri mjesta na zvaničnom međunarodnom
takmičenju u oblasti nauke, kulture i drugih društvenih oblasti u
pojedinačnoj konkurenciji za tu školsku godinu,
4. Sportisti – odluku Sportskog saveza grada Tuzla o proglašenju najuspješnijeg sportiste u
prethodnoj godini.
V
Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za
pružanje usluga građanima (šalter sala):
GRAD TUZLA
Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
sa obaveznom naznakom:
“JAVNI POZIV
za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa
područja grada Tuzla
– Ne otvarati”
Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 14.04.2021. godine.
Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Grada (grad.tuzla.ba).
Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u
Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle ili putem telefona: 035 307-414, 307-317 i
307-327, te slanjem pitanja na e-mail adresu: mladi@tuzla.ba.
SLUŽBA ZA KULTURU, SPORT,
MLADE I SOCIJALNU ZAŠTITU