"Valter"

Idemo zajedno

Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

Spread the love

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je ponedjeljak, 17.05.2021. godine, Javni pozivza dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture koje će se održati u okviru kulturne manifestacije „Ljeto u Tuzli“. Sredstva za ove namjene osigurana su u Budžetu Grada Tuzle za 2021. godinu, na poziciji Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“ u iznosu od 35.000,00 KM.

Tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima nalazi se na linku: ObjavljenJavnipozivzadodjelufinansijskihsredstavazasufinansiranjemanifestacijasapozicije „Grant zakulturnumanifestaciju – Ljeto u Tuzli“ – Grad Tuzla » Zvanični web portal

 

Grad Tuzla – Služba zakulturu, sport, mlade isocijalnuzaštitu