"Valter"

Idemo zajedno

UŽR “Bolja budućnost” Tuzlaodržana prva informativna sesija/radionica sa lokalnim medijima

Spread the love

U Tuzli je prostorijama restorana Hashtag Autor održana prva informativna sesija/radionica sa lokalnim medijima. Informativnoj sesiji su prisustvovali/e predstavnici/e sljedećih lokalnih medijskih kuća: Radio-televizija 7 , Radio-televizija „Slon“, Radio  Kameleon, Valter Tuzlanski  i Radio-televizija tuzlanskog kantona. Voditeljica informativnog sastanka je bila Larisa Kovačević, programska predstavnica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla. Prisutnim učesnicima/cama na prvoj sesiji su predstavljene sveukupne aktivnosti Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla, implementirani projekti, projekti trenutni u implementaciji kao Strateški plan Udruženja do 2024. godine.

U uvodno obračanju od strane direktorice udruženja Indire Bajramović predstavljen je projekat „ Poboljšanje saradnje-razmjena informacija sa lokalnim medijima u gradu Tuzla“ kao i donatori i implementatori projekta.

Učesnicima/cama je istaknuto da kroz ovaj projekat želimo još više unaprijediti i poboljšati saradnju sa lokalnim medijima kako bi zajedno utjecali na nažalost još uvjek prisutne stereotipe, predrasude i diskriminacione stavove prema Romima/kinjama.

Tematski informativni sastanak/radionica je bila koncipirana na sljedeće oblasti:

  1. Potencijali i resursi Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla  koji doprinose ostvarenju vizije, misije i aktivnosti udruženja.

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla je registrovano  2001. godine tada kao prva ženska romska organizacija u Bosni i Hercegovini.

UŽR “Bolja budućnost” formirana sa ciljem zagovaranja poboljšanja položaja i zaštite od diskriminacije Roma i Romkinja na području Tuzlanskog kantona i šire u Bosni i Hercegovini. Udruženje čine 64  članice od koji su izabrana i upravljačka tjela. Skupštinu čine 15 aktivnih članica, upravni odbor se sastoji od 5 članice, a udruženjem rukovodi Direktorica udruženja. U proteklom periodu UŽR „Bolja budućnost“ pruža podršku  u prosjeku na nivou jedne godine za cca 5000 osoba koje spadaju u različite ranjive skupine kao što su osobe u stanju socijalne potrebe, samohrane majke, žrtve nasilja, žrtve prisilnog rada na ulici, mlade osobe,  stare iznemogle osobe i osobe koje su uključene u razne obuke edukacije i jačanje profesionalnih kapaciteta.

U realizaciji planskih aktivnosti većinu aktivnosti provodimo u romskim zajednicama u kojima djeluju dva romska medijatora/ke koja na nivou jednog mjeseca pruže uslugu za cca 50 korisnika/ca Medijatori/ke aktivno sarađuju sa javnim institucijama i drugim romskim i ne romskim organizacijama na terenu.

Najčešći oblici podrške odnose se na:

–  pružanje različitih savjetodavnih i drugi oblika pomoći za ostvarivanje prava pojedinaca i romskih porodica (npr. osiguranje sredstava za plačanje administrativnih troškova i dr.)  pružanje različitih administrativnih i drugih usluga. Posredovanje i komunikacija sa nadležnim institucijama u BiH i van BiH posebno kada su u pitanju nepismene osobe,  identifikovanje problema koji nastaju u zajednicama te adresiranje prema nadležnim institucijama, praćenje stepena zaštite njihovih ljudskih prava i situacije vezano za potencijalnu diskriminaciju,

–  prema mogućnostima nabavljamo potrebne materijale za uključivanje u sistem obrazovanja romske djece (školski pribor, odjeća i obuća, mjesečne autobusne karte), tokom praznika osiguravamo i pakete za djecu,

–  realizujemo aktivnosti usmjerene na  osnaživanje i jačanje kapaciteta romskih žena i djevojčica kroz različite edukacije, obuke i razvoj vještina,

–  organizujemo preventivne specijalističke zdravstvene pregleda za žene kako Romkinje tako i ne Romkinje,

–  u slučaju vanrednih i kriznih situacija organiziramo i koordiniramo pružanje različitih vrsta humanitarne pomoći,

–  realiziramo različite promotivne aktivnosti vezane za promociju historije, tradicije, kulture i jezika Roma/kinja u povodu obilježavanja značajnih datuma za Rome i Romkinje,

– u skladu sa mogućnostima dajemo grantove za ekonomsko osnaživanje žena i romskih porodica,

–  prema mogućnostima u saradnju sa donatorima realizujemo projekte za poboljšanje infrastrukture u romskim zajednicama kao što su: asfaltiranje puta, izrada kanalizacione mreže, izgradnja igrališta, čiščenje i sanacija romskog mezarja/groblja, održavanje romskih mahala.

  1. Strateški plan za razvoj Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla za period 2020-2024

UŽR „Bolja budućnost“ grada Tuzla svoje akcije zasniva na Akcionom planu za integraciju Roma/kinja u BiH, Okvirnom planu o obrazovnim potrebama Roma u BiH, Platformi za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u BiH, Gender Akcionom planu BiH koji uključuje i realizaciju ciljeva iz Instanbulske konvencije. Posebnu važnost za nas ima proces euroatalnskih integracija koji se odnosi na integraciju Roma/kinja u zemljama zapadnog Balkana uključujući i realizaciju ciljeva iz Deklaracije iz Poznana i realizaciju mjera utvrđenih na trećem Seminaru o inkluziji Roma/kinja  Evropske komisije u BiH.

U skladu sa tim UŽR „Bolja budućnost postavila je  9 devet dugoročnih ciljeva:

Cilj 1. Poticanje i provođenje aktivnosti da se u okviru javnih politika na adekvatan način prepoznaju potrebe Romkinja na osnovu Platforme za unapređenje položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini.

Cilj 2. Kreiranje i provođenje aktivnosti koje su usmjerene na efikasniju uključenost i participaciju Romkinja u svim tjelima koja odlučuju o pitanjima integracije Roma/kinja u u Bosni i Hercegovini.

Cilj 3. Poticanje izrade i provođenja modela za edukaciju i dokvalifikaciju Roma/kinja kako bi bili konkurentne na tržištu rada i kako bi se razvili koncept socijalnog poduzetništva za zapošljavanje  Roma/kinja .

Cilj 4. Poticanje i iniciranje provođenja  preventivnih programa za unaprjeđenje zdravlja, prevencije nasilja i diskriminacije  romskog stanovništva sa posebnim akcentom na romske žene, djevojke i djevojčice.

Cilj 5. Stvaranje kapaciteta i potencijala za očuvanje historije,  kulture, tradicije i jezika Roma/kinja.

Cilj 6. Pružanje podrške svim procesima evropskih integracija koji se odnose na integraciju Roma/kinja u skladu sa Deklaracijom iz Poznana te ostvarivanja partnerstva i saradnje sa svim organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama i nadležnim institucijama vlasti na svim nivoima vlasti u BiH i mjerama utvrđenim u okviru trećeg Seminara o inkluziji Roma/kinja Evropske komisije u BiH.

Cilj 7. Pružanje svajetodavne podrške romskim porodicama u svrhu ostavrivanja prava na  obrazovanje, zdravstva, socijalne zaštite, pravnu pomoć i ostvarenje svih drugih prava.

Cilj 8. Povećanje medijske vidljivosti Romkinja i  UŽR „Bolja budućnost“ grada Tuzla

Cilj 9. Izrada strateškog plana za djelovanje u vanrednim i kriznim situacijama